CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 25

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 30

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 40

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 50

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 65

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 75

CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG

Co nhiệt trung thế 24KV phi 85